ආර්ථික වර්ධනය පහළ බසී

ගිය වසරේ (2016) ආර්ථික වර්ධනය සියයට 4.4 ක්‌ දක්‌වා අඩුවී ඇත. 2015 වසරේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 4.8 ක්‌ විය.
සියයට 4.4 ක මේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා කර්මාන්ත අංශය සියයට 6.7 කින් සහ සේවා අංශය සියයට 4.2 කින් දායක වී ඇති අතර කෘෂිකර්ම අංශය සියයට 4.2 කින් පසුබෑමට ලක්‌වී තිබේ.
මේ අතර මේ වසරේ (2017) ආර්ථිකය සියයට 5 ත් 5.5 ත් අතර අගයකින් වර්ධනය වනු ඇතැයි මහ බැංකුව විසින් පුරෝකථනය කර ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.