ප්‍රමිතියෙන් තොර සයිටම් ආයතනය ජාත්‍යන්තර අසාදු ලේඛනයට

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වෛද්‍ය සභාව මගින් මාලබේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය අසාදු ලේඛන ගත කර ඇත. සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු ලබන උපාධි පිළිනොගන්නා බව එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාව සනාථ කර ඇති අතර ලොව පුරා එසේ පිළිනොගත් උපාධි පිරිනමන ආයතන කිහිපයක් එම අසාදු ලේඛනයට අන්තර්ගත කර තිබිණි. සයිටම් ආයතනයද මේ වනවිට එම අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත් කරනු ලැබ තිබේ.
ඒ අනුව එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට එම අසාදු ලේඛනයේ ඇති කිසිදු ආයතනයකින් පිරිනමනු ලබන උපාධියක් තිබීම සුදුසුකමක් ලෙස නොසැලකේ.
සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළ ශිෂ්‍යයකු බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී විභාගයට පෙනී සිටීමට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම සභාව එය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව සයිටම් ආයතනයේ ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළාය.
අදාළ සයිටම් ශිෂ්‍යයා පීඑල්ඒබී විභාගයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ පසුව බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය ගැන ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙන් කරුණු විමසා තිබෙන බවද එහිදී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සයිටම් ආයතනය පිළිනොගන්නා බව දන්නා ඇතැයිද ඇය කීවාය.
ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කරුණු පදනම් කරගනිමින් බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව සයිටම් ශිෂ්‍යයාගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කර ඒ බව එම ශිෂ්‍යාවටත් සයිටම් ආයතනයටත් දැන්වූ බවද ඇය ප්‍රකාශ කර සිටියාය.


Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *