දුප්පත්කම දුරලන ජනපති මෙහෙයුම – ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහනට ඉහල ජනතා ප්‍රසාදයක්..

පසුගිය 20 වනදා සුගතදාස ක්‍රිඩාංගණයේදි ජනගත කළ ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය පිළිබදව මේ වනවිට ජනතාව අතර ඉතා විශාල උනන්දුවක් ඇති බව අපට වාර්තා වේ. දිවයින පුරා ඇති ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වලට ග්‍රාමශක්ති ව්‍යාපාරය සමග සම්බන්ධවීමට රුචිකත්වයක් දක්වන විශාල පිරිසක් මේ වනවිටත් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනිම සදහා පැමිණ ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් පැවසීය. දුප්පත්කම දුරලීමේ ජනපති මෙහෙයුමේ ප්‍රධානතම අංගයක් වන ග්‍රාමශක්ති ව්‍යාපාරයේ ගමන් මාර්ගය පිළිබදව සාකච්ඡාවක් පහතින් දක්වා ඇත.

ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන පිළිබද වු සුවිශේෂි සාකච්ඡාව – 2017.10.24කවුද ඇත්ත කියන්නේ – 01 කොටසසහභාගීත්වය – Jayantha Wijerathna මැතිතුමා – ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් (තිරසර සංවර්ධන) Shiral Lakthilaka මැතිතුමා – ජනාධිපති සම්බන්ධිකරන ලේකම්

Posted by Grama Shakthi on Wednesday, October 25, 2017

ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන පිළිබද වු සුවිශේෂි සාකච්ඡාව – 2017.10.24කවුද ඇත්ත කියන්නේ – 02 කොටසසහභාගීත්වය – Jayantha Wijerathna මැතිතුමා – ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් (තිරසර සංවර්ධන) Shiral Lakthilaka මැතිතුමා – ජනාධිපති සම්බන්ධිකරන ලේකම්

Posted by Grama Shakthi on Wednesday, October 25, 2017

ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන පිළිබද වු සුවිශේෂි සාකච්ඡාව – 2017.10.24කවුද ඇත්ත කියන්නේ – 03 කොටසසහභාගීත්වය – Jayantha Wijerathna මැතිතුමා – ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් (තිරසර සංවර්ධන) Shiral Lakthilaka මැතිතුමා – ජනාධිපති සම්බන්ධිකරන ලේකම්

Posted by Grama Shakthi on Wednesday, October 25, 2017

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.