අයවැයෙන් වාහන මිල වෙනස් වෙන හැටි

සුසුකි වැගන් ආර් බදු රු.ලක්‍ෂ 4 කින් බසී – හොන්ඩා ෆිට්‌ ලක්‍ෂ 7 ත් ලක්‍ෂ 54 ත් අතර මිලකින් නගී
අයවැය මගින් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වාහන සඳහා වූ රේගු බදු සංශෝධනය කිරීම අනුව ‘සුසුකි වැගන් ආර්’ මෝටර් රථ සඳහා වූ රේගු බදු රුපියල් ලක්‍ෂ තුනත් හතරත් අතර මිලකින් අඩුවන අතර හොන්ඩා ෆිට්‌ ඇතුළු අනෙකුත් මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් ලක්‍ෂ හතත් පනස්‌හතර ලක්‍ෂයත් අතර මිලකින් ඉහළ යන බව ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.
ඒ අනුව ‘සුසුකි වැගන් ආර්’ MH 55 S මාදිලියේ මෝටර් රථවල උප මාදිලි අනුව රේගු බදු අඩුවන්නේ මෙසේය.
WSXB – AJ String Ray මෝටර් රථයක රේගු බදු රුපියල් 491009 කින්ද WFZB – AJ FZ මෝටර් රථයක රේගු බදු රුපියල් 422807 කින්ද WFXB AJ – FX මෝටර් රථයක රේගු බදු රුපියල් 305088 කින්ද අඩුවේ.
සුසුකි ස්‌විෆ්ට්‌ මෝටර් රථවල රේගු බදුවල වෙනසක්‌ සිදුව නැත.
රේගු බදු ඉහළ යන මෝටර් රථ කාණ්‌ඩය මෙසේය.
හොන්ඩා ෆිට්‌ සහ ග්‍රේස්‌ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 745000 කින් ඉහළ යයි.
හොන්ඩා වෙසල් RU 3 මාදිලියේ උපකාණ්‌ඩ JHRSA – RS මෝටර් රථයක රේගු බදු රුපියල් 602746 කින්ද JHZHSA -Z මෝටර් රථයක රේගු බදු රුපියල් 713431 කින්ද ඉහළ යයි.
ටොයෝටා ඇක්‌වා NHP – 10 මාදිලියේ මෝටර් රථ සහ ටොයෝටා ඇක්‌සියෝ NKE 165 සහ NZE 161 මාදිලියේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 745000 කින් ඉහළ යයි.
ටොයෝටා CH – R ZXY 10 මාදිලියේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 895000 කින් ඉහළ යයි.
ටොයෝටා, ප්‍රියස්‌ ZVW 50 මාදිලියේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 895000 ඉහළ යයි.
ටොයෝටා ඇලියොන් NZT 260 මාදිලියේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 240152 කින් සහ රුපියල් 628810 ඉහළ යයි.
ටොයෝටා ප්‍රිමියෝ NZT 260 මාදිලියේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් 194337 කින් සහ 607844 කින් ඉහළ යයි.
ටොයෝටා විස්‌ටා මෝටර් රථවල රේගු බදු වල වෙනසක්‌ නැත.
ටොයෝටා ප්‍රාඩෝ වර්ගයේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් ලක්‍ෂ පනස්‌ හතරකින් ඉහළ යයි.
නිසාන් එක්‌ස්‌ ටේ්‍රල් වර්ගයේ මෝටර් රථවල රේගු බදු රුපියල් ලක්‍ෂ දහයකින් ඉහළ යයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.