ආයතන 831ක විමර්ශන තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් විමර්ශනය කරන ආයතන 831ක තොරතුරු ඇතුළත් පූර්ණ වාර්තාවක් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති, ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (13) ඉදිරිපත් කළේය.
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව 2015 වර්ෂයේදි විමර්ශනයට ලක් කරන ලද මෙම ආයතන 831 පිළිබඳව වන වාර්තාව මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අතර 2016 වර්ෂයට අදාළ වාර්තාව මෙම වසර අවසන්වීමට ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද ලසන්ත අලගියවන්න මහතා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේය.
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් 2015 වසර සඳහා අමාත්‍යාංශ 50 ක, දෙපාර්තමේන්තු 91 ක, විශේෂ වියදම් ඒකක 18 ක, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25 ක, පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ 45 ක, පළාත් සභා විශේෂිත වියදම් ඒකක සහ දෙපාර්තමේන්තු 213 ක, පළාත් සභා අධිකාරි 45 ක, මහ නගර සභා 23 ක, නගර සභා 41 ක සහ ප්‍රාදේශිය සභා 271 ක වශයෙන් ආයතන 831 ක ගිණුම් කටයුතු විමර්ශනයට ලක් කර ඇත.
එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් අදහස් දැක්වූ කාරක සභාවේ සභාපති , නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
අතීතයේ දී මේ කාරක සභාවේ වගකිම පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වුණේ නෑ. මේ පාර්ලිමේන්තුවට හිමිව තිබූ වගකීම ඔස්සේ මෙම ක්‍රියාවලිය ඉටු කළේ නැත්නම් මෙම කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු වන්නේ කොහොමද යන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේ අරමුණ වෙනුවෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ දායකත්වය අරගෙන තොරතුරු පද්ධතියක් හරහා අදාළ තොරතුරු ගෙන්වාගෙන විගණාකාධිපති සෘජු නිරීක්ෂණයෙන් එම වාර්තාව මෙලෙස ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. මෙය ආරම්භයක් පමණයි. ඉදිරියේ දී මීට වඩා පුළුල් කාර්ය භාරයක් ඉටුකිරීමයි අරමුණ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *