බැඳුම්කර කොමිසම තව දිගුවෙයි

භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරික්ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනය කිරීමේ ජානාධිපති විමර්ශන කොමිශන් සභාවේ කාලය දීර්ඝ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.
දෙසැම්බර් 8 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 31 වැනිදා දක්වා දින 23කින් මෙම කාලය දීර්ඝ කර තිබේ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.