නඩු නැතුව දඩ ගෙවන අලුත් ක්‍රමයක්

2018 ජනවාරි 15 වන දින ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද අංක 2054/9 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ස්ථානීය දඩ නියෝග ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

මෙම පනතට අනුව පොලිස් නිලධරයකු වරදක් සොයා ගැනීමක් කළ විට එම වරද සඳහා වූ වගකීම එම තැනැත්තා විසින් පිළිගනු ලැබූ විට, ඒ තැනැත්තා එකී වරදට නඩු පැවරීමට ලක්වීම වෙනුවට පනතේ අදාළ වගන්තායේ දකවා ඇති විධිවිධාන පරිදි එම වරද සඳහා නියම කර ඇති ස්ථානීය දඩය ගෙවීමට එකග විය හැකි බව දක්වා තිබේ.

ගැසට් නිවේදනය by Anonymous 4xL1hr21yl on Scribd

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *