අය-වැයෙන් වෙන් කළ කෝටි 76,000න් 10,000ක් මුදාහැරලා

වසර 2018 අය-වැයෙන් රජය රටේ විසිරුණු සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට වෙන් කළ රුපියල් කෝටි හැත්තෑ හය දහසක (බිලියන 760) මුදලින්, රුපියල් කෝටි දස දහසක් දැනටමත් ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවලට ලබාදී ඇතැයි මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

වසර 2018 අය-වැය මඟින් රටේ සමාජ, ආර්ථික, මහජන උපයෝගිතා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය උදෙසා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිදු කරන ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 760ක මුදලක් වෙන් කොට තිබේ.

මේ මුදලින් මේ වසරේ ජනවාරි මාසය නිමා වන විට රුපියල් බිලියන 100ක් ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දී තිබේ. වසර 13ක පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීම, විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම, වෘත්තීය පුහුණුව වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළු යෝජනා මේ මුදල් යොදාගෙන වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.

මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධික පොලියට ණය ලබාගෙන පසුගිය රජය ක්‍රියාවට නැංවූ ඇතැම් ව්‍යාපෘති මේ වන විට වාණිජ මට්ටමින් අසාර්ථක වී ඇත. එවැනි අසාර්ථක වූ ව්‍යාපෘති යළි වාණිජ මට්ටමින් සාර්ථක කරගන්නා අතර, හැකි තරම් මහජනතාවගේ ආර්ථික හා ජීවන තත්ත්වය නැංවීමට මඟ පාදන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම සඳහා මේ මුදල් ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවලට වෙන් කොට ලබා දුන් බවද මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, නිපුණතා සංවර්ධන, නිවාස, ජලසම්පාදන, විදුලිබල ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමට මේ මුදල් ලබා දුන් බවත්, එම මුදල් යොදාගෙන ඉතා ඉක්මනින් එම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීම අදාළ අමාත්‍යාංශ බලධාරීන්ගේ වගකීම බවත් මහා භාණ්ඩාගාරය කියයි. රටේ ආරක්ෂාව, සංවර්ධනය, ජනතා සුබසාධනය ඉලක්ක කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යෝජනා 193ක් 2018 අය-වැයෙන් ‍රටට ඉදිරිපත් කළ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ඒ යෝජනා ඒ ආකාරයෙන්ම සාර්ථකව ක්‍රියාවට නංවන්නේදැයි නිරන්තරයෙන්ම පසුවිපරම් කරන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.