රෝසි හොර පාරක..

කොළඹ නගරාධිපතිනිය සිය පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තනතුරු 08 කට සභාවට පිටතින් පුද්ගලයන් 19 දෙනකු බඳවා ගෙන තිබේ.

මීට පෙර සිටි නගරාධිපතිවරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනකු සිය පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සභා අංශයෙන් හෝ ලේකම්වරයාගේ නිලධාරීන් අනුයුක්ත කරගෙන රාජකාරි පවරා තිබුණු අතර එම නිලධාරී ප‍්‍රමාණය ද බොහෝ විට අටකට වඩා අඩු අගයක් ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මණ්‌ඩලය සඳහා සභා අංශයෙන් හෝ ලේකම්වරයාගේ නිලධාරීන් අනුයුක්‌ත කරගෙන රාජකාරි පවරා තිබුණු අතර එම නිලධාරි ප්‍රමාණය ද බොහෝ විට අටකට වඩා අඩු අගයක්‌ ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම කාර්ය මණ්‌ඩලයට අනුමත වැටුපක්‌ ද ගෙවන අතර මෙම නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම හා වැටුප් තල වෙන් කිරීම ඉකුත් මහා සභා රැස්‌වීමකදී අනුමත කර තිබේ.

නගරාධිපතිනියගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්‌ඩලයට මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී, පෞද්ගලික සහායක හා කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුරු සඳහා සිවුදෙනා බැගින්ද සම්බන්ධීකරණ ලේකම් හා පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක තනතුරුවලට දෙදෙනා බැගින්ද පෞද්ගලික ලේකම්, මාධ්‍ය ලේකම් හා පරිගණක ක්‍රියාකරු තනතුරු සඳහා එක්‌ අයකු බැගින් ඇතුළත් ය.

මෙයට අමතරව නියෝජ්‍ය නගරාධිපති පෞද්ගලික කාර්ය මණ්‌ඩලය සඳහා ද තනතුරු අටකට පුද්ගලයන් දහතුන්දෙනකු බඳවා ගැනීමටද සභාව අනුමත කර ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.