මිලාන් විලාසිතා දැක්මට වඩා ‘සුන්දර වීදි විලාසිතා’

කොරෝනා වෛරසය’ නිසා ප‍්‍රංශය, ඉතාලිය ඇතුළු විලාසිතා ලෝකයේ බොහෝ නගරවල විලාසිතා දැක්මවල් රැසක් කල් දමා හෝ සීමිත පේ‍්‍රක්ෂක සහභාගීත්වය ඇතිව සිදු වුණා. මේ අතර පසුගිය දා ලෝ ප‍්‍රකට ‘ෆෙමිනා’ සගරාව ‘වීදි විලාසිතා’ පිළිබදව විශේෂ ඡායාරූප එකතුවක් පළ කරලා තිබුණා. මේ ඒවා.

Milan Fashion Week

Courtesy: Jaime Ridge

Milan Fashion Week

Courtesy: Violet Grace

Milan Fashion Week

Courtesy: Sandy Oliviera

Milan Fashion Week

Courtesy: Caroline Vazzana

Milan Fashion Week

Courtesy: Paola Cossentino

Milan Fashion Week

Courtesy: Jessica Wang

Milan Fashion Week

Courtesy: Jessica Wang

Milan Fashion Week

Courtesy: Yoyo Cao

Milan Fashion Week

Courtesy: Nima Benati

Milan Fashion Week

Courtesy: Jenifer Nelly

Picx by Femina .India- Test by Thushadhavi

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.