වැඩිහිටි, ආබාධිත හා වකුගඩු රෝගී දීමනා ගෙවීම 06 වැනි සඳුදා

කොරෝනා වයිරසයේ අවදානම හේතුවෙන් වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දිය යුතු කණ්ඩායම් තුනක් වන වැඩිහිටි, ආබාධිත සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ගෙවීමට සැලසුම් කර ඇති දීමනා අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින එනම් සඳුදා දින ප්‍රමුඛතාව ලබාදී සම්පූර්ණයෙන් ම ගෙවා නිම කිරීමට කටයුතු කරන බව රජය අවධාරණය කරයි.

එහිදී දැනට ආබාධිත දීමනාව ලබන සහ පොරොත්තු ලේඛණ වල සිටින පුද්ගලයින් සියලුම දෙනා සදහා හෙට දිනයේ (06) රුපියල් 5,000 බැගින් ආබාධිත දීමනාව නිවසටම ගොස් ගෙවීමට නියමිතය.

එලෙසම දැනට දීමනාව ලබන සියලුම වකුගඩු රෝගීන් සදහා සහ පොරොත්තු ලේඛණවල සිටින සියළුම වකුගඩු රෝගීන් සදහා ද හෙට දිනයේ රුපියල් 5000 ක දීමනාව නිවසටම ගොස් ලබාදීමට රජය සියලු කටයුතු සුදානම් කොට ඇත.

එලෙසම දැනට අප්‍රේල් මාසය සදහා රුපියල් 2000 ක වැඩිහිටි දීමනාව ගෙවා ඇති සියළුම වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි වැඩිහිටියන් සදහා තවත් රුපියල් 3000 ක අමතර මුදලක් හෙට (06) දිනයේ ලබාදීමට නියමිතය. ඒ අනුව එම අය සදහා ද රුපියල් 5000 ක සම්පූර්ණ දීමනාවක් අප්‍රේල් මාසය සදහා ලැබේ.

තවද පොරොත්තු ලේඛණවල සිටින සියලුම වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි වැඩිහිටියන් සදහා ද වැඩිහිටි දීමනාව වන රුපියල් 5000 ක මුදල හෙට දිනයේ ගෙවනු ලැබේ.

ඉහත සදහන් සියලු දීමනා හෙට (06) දිනය තුල දී ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් මගින් ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිවසටම ගොස් ගෙවීමට රජය කටයුතු කරනු ඇත.

එමෙන්ම, සමෘද්ධි දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙල අප්‍රේල් මස 07 වන අඟහරුවාදා දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව රජය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.