2020 සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර – නිල නැකැත් වේලාවන්

2020 සිංහල – හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර හා සම්බන්ධ නැකැත් වේලාවන් බුද්ධශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන තිබෙනවා. පහත එම නිල නිවේදනය පළ වෙනවා.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.