බොලිවුඩ් සහ ඉන්දියානු රූපවාහිනී තරුවක් වන Khanගේ ‘කහ විලාසිතා’

බොලිවුඩ් සහ ඉන්දියානු රූපවාහිනී තරුවක් වන හිනා ඛාන් Hina Khan  චරිත සඳහා බොහෝ සෙයින් ආදරය කරයි. උණුසුම් කාලගුණය සඳහා කහ ඔබේ ප්‍රියතම වර්ණය නම්, මෙම දීවාගේ ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලය ඔබ සැරසී සිටීමට කැමති විලාසිතාමය ඇඳුම් වලින් පිරී තිබේ. මෙම ඍතුවේ ඇගේ හොඳම පෙනුම දෙස බලා ඇගේ විලාසිතාව පිටපත් කරන්න!

හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්
හිනා ඛාන්

Text by Femina India – Wrote by: Thushadhavi

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.