කොළඹ ජාතික රෝහලේ සායනයන් හි ඖෂධ ලබාගැනීමට ස්ථාවර හා ජංගම දුරකථන සේවාවක්

දැනට පවතින  කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට  පැමිණෙන රෝගී ජනතාව සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත. එ් අනුව කොළඹ ජාතික රෝහලේ සායන වලින් ඖෂධ ලබා ගන්නා රෝගීන් පහත සදහන් ජංගම හා ස්ථාවර දුරකථන අංක අමතා අදාළ සායන හා සම්බන්ධ වී සේවාවන් ලබා ගන්නා ලෙස රෝහල් අධ්‍යක්ෂ තුමා ඉල්ලා සිටියි.

ජාතික රෝහලෙහි සායනයන් හී ඖෂධ ලබා ගැනීමට පහත දුරකථන අංක අමතන්න

CLINICTELEPHONE NOWHATSAPP NO
හෘද රෝග සායනය 0113618727011361872801136187300113618736011361873507681851410768185142 
වෛද්‍ය සායනය(කාමර අංක 26, 27, 36)011361874201136187430768185159076818516007681851610768185170
ස්නායු සායනය  076818514607681851470768185148
වකුගඩු සායනය(කාමර අංක 09)01136187150768185151
ශල්‍ය හා උරස් ශල්‍ය සායනය(කාමර අංක 17)01136187180768185156
ශල්‍ය හා වාහිනික සායනය(කාමර අංක  19)01136187190768185177
දියවැඩියා හා නිර්නාල ග්‍රන්ථි සායනය(කාමර අංක 23) 0768185163
වෛද්‍ය හා මෞත්‍ර ලිංගික සායනය බාහිර රෝගී අංශය(කාමර අංක 24)0113618724076818517307368181580768185172
චර් ම රෝග සායනය(කාමර අංක 25)01136187460768185164
උගුර කන නාසා සායනය 011361874801136186480768185174
ස්නායු ශල්‍ය සායනය 011361875407681851490768185150
ශල්‍ය සායනය(කාමර අංක 18)01136187240768185173
වේදනා සමනක සායනය01136187620768185152
මානසික සායනය(කාමර අංක 10) 07681851530768185154
රක්තවේද සායනය(විශේෂ )01136187700768185168
රක්තවේද සායනය(සාමාන්‍ය )01136185380768185131
විකලාංග සායනය 0768185167
හිමටොලොජි සායනය 0768185140
ප්ලාස්ටික් සායනයවාට්ටු අංක 04 0768185169
මානසික වෛද්‍ය වාට්ටුවවාට්ටු අංක 5901136684480777543333 
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published.