සිංගප්පූරු ගිවිසුමේ කොළේ වහලා ගහපු ගැසට් එක එළියට

සිංගප්පූරු – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමට අදාළව අංක 2069/2-2018 මැයි මස 01දා අඟහරුවාදා නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය, පාර්ලිමේන්තුවටත් නොදන්වා කොළය වසා නිකුත් කර තිබෙන නීති විරෝධී ගැසට් නිවේදනයක් වන... Read more »