පොලිසියේ වරදින් බෙංගමුවේ නාලක හිමි නිදහස් වෙයි

පසුගිය 2016 නොවැම්බර් මස 7 වනදා ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් යොදාගනිමින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වු විරෝධතාවයේදී, මහජන පීඩාව ඇතිවන අයුරින් කටයුතු කිරීම සහ පොදු දේපළ හානි කිරීමේ චෝදනා යටතේ පුජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලක... Read more »