හොරුන් ඇල්ලුවාට අල්ලස් එකට නොසළකලා

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල හිටපු ප්‍රධානි ආචාර්ය අයි.එම්.කේ. මහානාම සහ රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පියදාස දිසානායක යන අය රුපියල් කෝටි දෙකක අල්ලස් අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා ගැනීමේදී අත්අඩංගුවට ගත් අල්ලස් හෝ දූෂණ මර්දන... Read more »

කොමිසම් සභාවලින් චූදිතයින් වන අයවලුන්ට නඩු පැවැරීමේ බලය අල්ලස් කොමිසමට

පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා මඟින් අනාවරණය කර ගනු ලබන කරුණු පදනම් කරගෙන නඩු පැවැරීමේ බලය අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැවැරෙන පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත... Read more »
Ad Widget