‘බ්‍රික්ස්’ වඩා දීප්තිමත් අනාගතයක් උදෙසා ශක්තිමත් හවුලක්

වඩා දීප්තිමත් අනාගතයක් උදෙසා ශක්තිමත් හවුලක් යන තේමාවෙන් යුතුව 09 වැනි බ්‍රික්ස් BRICS සමුළුව චීනයේ ෆුජියෑන් පළාතේ ෂියාමෙන්හිදී පැවැත්විණි. බ්‍රසීලය, රුසියාව, ඉන්දියාව, චීනය සහ දකුණු අප්‍රිකාව යන රටවල් බ්‍රික්ස් හවුලේ සාමාජිකත්වය දරයි.... Read more »