ආණ්ඩුවේ අතුරු අය-වැය පාර්ලිමේන්තුවට

උසාවි නියෝගය ලබා දීමෙන් පසුව අතුරු සම්මත අය-වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිඳියා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි. මේ බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ... Read more »

2019 ට අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 644ක්

2019 වසරේදී සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 4376 ක් වන අතර, ලබන වසර සඳහා වන අයවැය පරතරය රුපියල බිලියන 644 ක් වන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. 2019 වසර සඳහාවන... Read more »
Ad Widget