යේසුස් වහන්සේ දිවිපිදූ මහ සිකුරාදාව අදයි!

මිනිසුන්ගේ පාපයන් වෙනුවෙන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය මත දිවි පිදූ බවට සැලකෙන මහ සිකුරාදා දිනය අදයි. මෙය ලොව පුරා කිතු බැතිමතුන් සමරනු ලබන්නේ මනස්තාපයේ සහ ශෝකයේ දිනයක් ලෙස ය. ලොව පුරා කිතුණු බැතිමත්හු... Read more »