කොළඹ සුපිරි ඉඩම්වලට හොර ඔප්පු තනා විකුණන මහා පරිමාණ ජාවාරමක්!

කොළඹ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ රැසක කෝටි ගණන් වටිනා ඉඩම්වලට හොර ඔප්පු තනා ඒවා අලෙවි කරන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් සොයා ගත් කොළඹ වංචා විමර්ශණ කොට්ඨාශය මෙම ජාවාරම කරගෙන ගියැයි කියන යුද්ධ හමුදාවේ... Read more »