පැනපු ගමන් ගෙවන්න එපා! උපාධිකඩ කාරයන්ගේ සැබෑ ඇත්ත..(විශේෂ)

අද අපේ රටේ හැම ප්‍රදේශයකම අධ්‍යාපන ආයතන ඇතුළු උපාධි කඩ වැහි වැසී ඇත. ඇත්තටම මෙම උපාධිකඩ වලින් ලබාදෙන උපාධිවල වටිනාකම කෙබඳුද..? ඔබ මෙසේ උපාධියක් ලබාගන්නට යන්නේ ඔබේ ඉදිරි අනාගතයත්, මුළු ජීවිතය කාලයේ... Read more »